Brock Fencing Open 2017

Hosted by the Brock University Varsity Fencing Team and Niagara Swords Fencing Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Results 2010 2010 Senior Women's Epee

2010 Senior Women's Epee

Print PDF

Poules, round no 1

Poule no 1 V/M Indicator HS
RESCIGNO Antonietta Sfm 2 V 1 1 V V 3/6 -6 19
MELTON Natalie Uto V 2 0 1 0 V 2/6 -12 13
MCLAUGHLIN Hilary New 4 V 2 2 0 V 2/6 -6 18
WAVRYK Amber Tfc V V V 2 4 V 4/6 11 26
BALL Kirsten Cfa V V V V V4 V 6/6 16 29
LAFORTUNE Marilyne Rmc 2 V V V 3 V 4/6 9 25
SMITH Carolyn Qfc 4 3 2 2 4 3 0/6 -12 18

Poule no 2 V/M Indicator HS
GE Mengying Tfc 3 4 1 V 2 1/5 -8 15
KOLBE Joanna Tfc V V V V V 5/5 18 25
KIM Sarah Qfc V 1 2 4 1 1/5 -11 13
GARNEAU Jessica Rmc V 1 V V4 V 4/5 11 20
POWER Jacklyn Rmc 3 2 V 0 V 2/5 -7 15
BURNS Emma Uto V 0 V 1 4 2/5 -3 15

Poule no 3 V/M Indicator HS
RUDKOVSKA Alexis Tfc V V V V V 5/5 17 25
LAO Janice Qfc 4 V V 2 4 2/5 2 20
HUGHES-LARGE Jennifer Uwo 0 3 V 4 V 2/5 -3 17
MCCAFFRYE Maddy Tre 0 2 3 V3 2 1/5 -12 10
SMITH Laura Rmc 1 V3 V 2 V4 3/5 -2 15
MAGYARODY Katherine Uto 3 V 2 V 3 2/5 -2 18

Poule no 4 V/M Indicator HS
BARETTE Julia Uto V V V V V 5/5 10 25
BRULOTTE Nicole Uwo 4 3 2 V V 2/5 -2 19
POON Vivian Tfc 4 V 4 V V 3/5 5 23
MAGYARODY Nora Qfc 3 V V V 4 3/5 4 22
ALTPETER Ellen Tre 1 3 1 2 1 0/5 -17 8
MALO Diane Rmc 3 3 4 V V 2/5 0 20

Poule no 5 V/M Indicator HS
TURNBULL Gillian Car V V V V V 5/5 9 25
HOYNE Lorraine Tfc 4 V 2 2 V 2/5 2 18
YOUNG Erica-Lynn Rmc 4 1 V3 4 V 2/5 0 17
WUJID Najia Qfc 2 V 0 0 1 1/5 -12 8
CSIBA Andrea Lon 4 V3 V V V 4/5 10 22
TECHTMEYER Megan Tre 2 2 2 V 1 1/5 -9 12

Poule no 6 V/M Indicator HS
HSIAO Amy (man Swen) Uwo V 1 2 2 V 2/5 -5 15
NOFAL Mozah Car 4 4 V V V 3/5 4 23
JACKOWSKI Janet Cfa V V V 4 4 3/5 4 23
BARTHA Laura Qfc V 4 4 V V 3/5 5 23
VAKALIS Donna Tfc V3 4 V 3 V 3/5 3 20
BELL Rikki Rmc 3 1 V 3 1 1/5 -11 13

Tableau of 32

1 KOLBE Joanna Tfc
KOLBE Joanna
32
KOLBE Joanna
17 RESCIGNO Antonietta Sfm 15/3
SMITH Laura
16 SMITH Laura Rmc 15/12
KOLBE Joanna
9 LAFORTUNE Marilyne Rmc 15/9
LAFORTUNE Marilyne
24 HUGHES-LARGE Jennifer Uwo 15/12
WAVRYK Amber
25 BURNS Emma Uto 10/9
WAVRYK Amber
8 WAVRYK Amber Tfc 15/4
KOLBE Joanna
5 TURNBULL Gillian Car 15/12
TURNBULL Gillian
28 MCLAUGHLIN Hilary New 15/6
TURNBULL Gillian
21 YOUNG Erica-Lynn Rmc 15/14
NOFAL Mozah
12 NOFAL Mozah Car 15/9
TURNBULL Gillian
13 JACKOWSKI Janet Cfa 15/9
JACKOWSKI Janet
20 MALO Diane Rmc 15/9
JACKOWSKI Janet
29 MELTON Natalie Uto 15/8
BARETTE Julia
4 BARETTE Julia Uto 15/8
KOLBE Joanna
3 BALL Kirsten Cfa 15/13
BALL Kirsten
30
BALL Kirsten
19 HOYNE Lorraine Tfc 15/3
HOYNE Lorraine
14 MAGYARODY Nora Qfc 15/13
BALL Kirsten
11 POON Vivian Tfc 15/5
POON Vivian
22 BRULOTTE Nicole Uwo 15/11
GARNEAU Jessica
27 POWER Jacklyn Rmc 15/11
GARNEAU Jessica
6 GARNEAU Jessica Rmc 15/10
RUDKOVSKA Alexis
7 CSIBA Andrea Lon 15/12
CSIBA Andrea
26 HSIAO Amy (man Swen) Uwo 15/9
CSIBA Andrea
23 MAGYARODY Katherine Uto 15/9
BARTHA Laura
10 BARTHA Laura Qfc 15/8
RUDKOVSKA Alexis
15 VAKALIS Donna Tfc 15/9
VAKALIS Donna
18 LAO Janice Qfc 15/11
RUDKOVSKA Alexis
31 15/12
RUDKOVSKA Alexis
2 RUDKOVSKA Alexis Tfc

Overall ranking

Ranking Name First name Country Club
1 KOLBE Joanna CAN TFC
2 RUDKOVSKA Alexis CAN TFC
3 BALL Kirsten CAN CFA
3 TURNBULL Gillian CAN CAR
5 GARNEAU Jessica CAN RMC
6 CSIBA Andrea CAN LON
7 WAVRYK Amber CAN TFC
8 JACKOWSKI Janet CAN CFA
9 BARETTE Julia CAN UTO
10 LAFORTUNE Marilyne CAN RMC
11 BARTHA Laura CAN QFC
11 POON Vivian CAN TFC
13 NOFAL Mozah CAN CAR
14 VAKALIS Donna CAN TFC
15 SMITH Laura CAN RMC
16 HOYNE Lorraine CAN TFC
17 MAGYARODY Nora CAN QFC
18 RESCIGNO Antonietta CAN SFM
19 LAO Janice CAN QFC
20 MALO Diane CAN RMC
21 YOUNG Erica-Lynn CAN RMC
22 BRULOTTE Nicole CAN UWO
23 MAGYARODY Katherine CAN UTO
24 HUGHES-LARGE Jennifer CAN UWO
25 BURNS Emma CAN UTO
26 HSIAO Amy (man Swen) CAN UWO
27 POWER Jacklyn CAN RMC
28 MCLAUGHLIN Hilary CAN NEW
29 MELTON Natalie CAN UTO
30 GE Mengying CAN TFC
31 TECHTMEYER Megan CAN TRE
32 KIM Sarah CAN QFC
32 BELL Rikki CAN RMC
34 MCCAFFRYE Maddy CAN TRE
35 WUJID Najia CAN QFC
36 SMITH Carolyn CAN QFC
37 ALTPETER Ellen CAN TRE
 

Competition Starts

18.11.2017 08:00 -100 Days

Sponsors

Fencing Time